2 definiții pentru Lechința

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

LECHINȚA 1. Râu, afl. dr. al Mureșului în aval de Iernut; 60 km. Izv. din Colinele Mădărașului. Cunoscut și sub numele de Comlod. 2. Com. în jud. Bistrița-Năsăud, pe stg. râului Dipșa; 6.365 loc. (2000). Stație (în satul L.) și halte de c. f. (în satele Chiraleș, Sângeorzu Nou, Țigău și Vermeș). Nod rutier. Expl. de balast. Fabrică de zahăr. Centru viticol și pomicol. În satul L., menționat documentar în 1335, se află o biserică fortificată (sec. 15), o biserică evanghelică, și un conac din sec. 18 (azi sediul Primăriei), iar în satul Bungard, o biserică de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1711). 3. Stațiune arheologică situată pe terit. satului L. (care aparține orașului Iernut), jud. Mureș, unde au fost descoperite vestigii de cultură din Epoca bronzului, din prima Epocă a fierului, din perioada stăpânirii romane și din sec. 9 și 11-12.

Leceni, Lechița, Lechința v. Alexandru I 4 c.

Intrare: Lechința
Lechința nume propriu
nume propriu (I3)
  • Lechința