2 definiții pentru sâncraiu

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SÂNCRAIU, com. în jud. Cluj, situată în depr. Huedin, la poalele NE ale m-ților Vlădeasa, pe râul Călata; 1.803 loc. (2005). În satul S., atestat documentar în 1337, se află o biserică din sec. 13 (azi biserică reformată), cu unele refaceri în sec. 15, iar în satul Domoși, menționat documentar în 1408, o biserică reformată (sec. 18), cu tavan casetat și pictat în 1774.

SÂNCRAIU DE MUREȘ, com. în jud. Mureș, situată în lunca și pe terasele de pe dr. râului Mureș, la poalele colinelor Mădărașului; 6.500 loc. (2005). Haltă de c. f. (în satul Nazna). În satul S. de M., menționat documentar în 1293, se află o biserică din sec. 12 (azi biserică reformată), zugrăvită în anul 1900, și o biserică romano-catolică din sec. 14, cu tavan casetat și pictat în sec. 18, iar în satul Nazna, o biserică ortodoxă, construită în anii 1991-1993.

Intrare: sâncraiu
sâncraiu
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.