O definiție pentru Sânmartin


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SÂNMARTIN 1. Com. în jud. Bihor, situată în zona de contact a C. Miersingului cu dealurile Pădurii Craiului, pe râul Hidișel; 7.998 loc. (2005). Halte de c. f. (în satul S. și în stațiunea Băile Felix). În arealul com. S. se află stațiunile balneoclimaterice Băile Felix și Băile 1 Mai. În satul S., menționat documentar în perioada 1291-1294, se află un castel (sec. 18), iar în satul Haieu, atestat documentar în 1249, o biserică-hală, cu hramul Nașterea Maicii Domnului datând din sec. 14, cu modificări din 1857 și restaurată în 1977, cu elemente gotice și romanice. Rezervație naturală (lacul și pârâul Pețea). Punct fosilifer (dealul Șomleu, în satul Betfia) cu resturi de reptile, păsări și numeroase mamifere din Pleistocenul mediu. 2. Com. în jud. Harghita, situată în SE depr. Ciuc, la poalele SV ale m-ților Ciuc; 2.459 loc. (2005). Nod rutier. Izvoare minerale carbogazoase. În satul S., menționat documentar în 1333, se află o capelă romano-catolică (1564), o cetate țărănească cu o capelă (1658), o biserică romano-catolică (1749-1802) și o casă din lemn (1827). În satul Lăzărești, atestat documentar în 1365, există biserica Sf. Nicolae (sec. 17) și o biserică romano-catolică din sec. 14, cu zid de incintă din 1720.

Intrare: Sânmartin
Sânmartin
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.