O definiție pentru Luduș


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

LUDUȘ 1. Colinele Ludușului, subunitate a Câmpiei colinare a Sărmașului, situată între Pârâu de Câmpie (la E) și râurile Valea Florilor și Arieș (la V), alcătuită predominant din argile marnoase, nisipuri și tufuri. C.L. apar în relief sub forma unor culmi prelungi, cu înălțimi de 400-500 m, cu pante domoale și versanți asimetrici, afectați de alunecări de teren și ravene. Zăcăminte de gaze naturale. 2. Oraș în jud. Mureș, situat la poalele de SE ale Colinelor Ludușului, la 274 m alt., pe dr. văii Mureșului, în zona de confl. cu Pârâu de Câmpie; 18.556 loc. (2000). Nod feroviar și rutier. Expl. de gaze naturale. Construcții de articole metalice de larg consum (mobilier metalic, sobe de încălzit). Fabrici de anvelope și camere de aer, de prelucr. a lemnului (mobilier sanitar, de laborator, de birou etc.), de mat. de constr. (prefabricate din beton, cărămizi) și de produse alim. (zahăr, preparate din lapte, băuturi alcoolice, panificație). Topitorie de in și cânepă. Complex sericicol; fermă de creștere a porcinelor. Sere legumicole. Localitatea apare menționată documentar ca sat în 1377 și a fost declarată oraș în 1960. Castel (sec. 19), în localitatea componentă Gheja.

Intrare: Luduș
Luduș
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.