Definiția cu ID-ul 573121:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

LUNCAVIȚA 1. Com. în jud. Caraș-Severin, situată la poalele de E ale M-ților Semenic, pe cursul superior al râului Mehadica; 2.913 loc. (2000). Pomicultură (meri, pruni, peri). Satul L. apare menționat documentar în 1440. 2. Com. în jud. Tulcea, pe dr. Dunării, pe malul de S al L. Crapina, la poalele de NNV ale M-ților Măcin și ale pod. Niculițel; 7.146 loc. (2000). Nod rutier. Cherhana (în satul Văcăreni). Centru viticol și de vinificație. Olărit. Vestigii neolitice, aparținând culturii Gumelnița (milen. 4-3 î. Hr.). Rezervația forestieră Valea Fagilor (154,2 ha), alcătuită predominant din fag (Fagus orientalis, Fagus taurica – varietate meridională, Fagus sylvatica).