O definiție pentru Merișani


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MERIȘANI, com. în jud. Argeș, situată în partea de S a Dealurilor Argeșului, în zona de confl. a râului Vâlsan cu Argeșul; 4.039 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul Vâlcelele) și halte de c. f. (în satele M. și Borlești). Expl. de petrol și balast. Hidrocentrală (11,5 MW) intrată în funcțiune în 1976. Fermă avicolă. Pomicultură. În satul M., menționat documentar în 1428, se află biserica Adormirea Maicii Domnului (1808). Bisericile Cuvioasa Parascheva (1653), Sf. Nicolae (1751-1753), Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1809-1810) și Sf. Nicolae (1868), în satele Vărzaru, Borlești, Dobrogostea și Vâlcelele.

Intrare: Merișani
Merișani
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.